CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN PENN ACADEMY chuyên cung cấp các dịch vụ tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp, hội thảo & nghiên cứu nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Dịch vụ tư vấn dành cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn dành cho doanh nghiệp

27/03/2021 Admin

Học viện Antacademy cung cấp các dịch vụ tư vấn hiệu quả, thiết thực với các phương pháp luận tiên tiến hiện đại đã được sử dụng ở các nước phát triển trên thế giới.

  • Phát triển chiến lược dựa trên công cụ BSC (Balanced Scorecard)
  • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp và thiết kế cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc
  • Phát triển hệ thống đánh giá KPI cho tổ chức, phòng ban và các vị trí
  • Đánh giá nhu cầu đào tạo va thiết kế các chương trình đào tạo
  • Xây dựng tư điển năng lực và khung năng lực cho các vụ trí tại doanh nghiệp
  • Tư vấn cải thiện năng suất cho các doanh nghiệp để tổ chức trở nên tinh gọn (Lean & Mean)